loader

Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г. has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Computer equipment and supplies. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г.
Contract notice
2019/S 041-092614
Bulgaria-Sofia
4 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Computer equipment and supplies

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др.) за срок от 12 месеца Bulgaria Доставка на компютърни системи, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на ИИКТ — БАН Bulgaria Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации Bulgaria „Доставка на компютърни конфигурации, комуникационно оборудване, термопринтери, батерии за UPS и UPS“ Bulgaria Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с включени, Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация Bulgaria „Доставка на компютърно оборудване и офис техника“ Bulgaria Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014—2020 г. с включени 3 обособени позиции Bulgaria Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies Bulgaria Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP