loader

Bulgaria-Sofia: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Construction work
Contract notice
2018/S 230-525132
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
3 Jan 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Текущ ремонт на 2 обекта по проект „Сигурност в общността“, осъществяван по ОПРР 2014—2020, по 2 обособени позиции“. Bulgaria Изпълнение на инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, на 2 обекта: обект № 1 „Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и...“ Bulgaria Инженеринг — проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Ремонт на сградата на НЧ „Дружба — 1870“, гр. Харманли Bulgaria Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик — етап II — продължава в раздел VI.3) Bulgaria Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Варна Bulgaria Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик — етап I — продължава в раздел VI.3) Bulgaria Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор, по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност... Продължава в раздел II.1.4). Bulgaria „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград“ Bulgaria „Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ — Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност“ Bulgaria Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности — място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка, в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans