loader

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility has been published on Bidding Source portal dated 04 Feb 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on . For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility
General Procurement notices
9321-GPN-17149
4 Feb 2019
18 Jan 2020
English

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ Bulgaria „Доставка на железопътни релси“ по 2 обособени позиции Bulgaria Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода Bulgaria „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД — 2019—2020 г.“ Bulgaria „Доставка на асфалтови смеси по обособени позиции“ Bulgaria „Провеждане на специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество“ Bulgaria Осигуряване на комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили на ДП „НКЖИ“ за период от 3 години, по обособени позиции Bulgaria „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република БЪЛГАРИЯ и извън страната“ Bulgaria Ремонт и текущо техн. обсл. на сл. леки автомобили, товарни автомобили и селскостоп. техн. с рез. части, смаз. материали, антифриз и др. консумативи осигурени от изпълнителя (без рез. части за селското Bulgaria „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP