loader

Procurement of Electricity from Free Market

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title Procurement of Electricity from Free Market has been published on Bidding Source portal dated 21 Nov 2018 for the country of Turkey. It has been categorized on Electricity distribution. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Procurement of Electricity from Free Market
Invitation to Tender
21 Nov 2018
4 Dec 2018
Turkish
Government of Turkey
Electricity distribution

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

 

88. 2018/578916 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR BOLU ÖZEL İDARESİ

 

Bolu İl Özel İdaresi ait olmak üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası

: 2018/578916

 

1-İdarenin

 

 

 

a) Adresi

: Kültür Sehıtler 47 14100 Bolu Merkez/Bolu

 

b) Telefon ve faks numarası

: 3742703580 - 3742703589

 

c) Elektronik Posta Adresi

: info@boluozelidaresi.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 4 Farklı Tür 7 Adet Abonelik İçin Elektrik Enerjisi Alımı

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

 

 

 

 

idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri

: Bolu İl Özel İdaresine Ait Hizmet Binaları ve Şantiyeler

 

c) Teslim tarihi

: İşin süresi Sözleşme imzalandıktan sonra 12 aydır.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               157

 

 

 

 

 

 

 

3- İhalenin

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: Kültür Mah.Şehitler Cad.Garnizon Şehitliği Karşısı P.K:14100 Bolu

b) Tarihi ve saati

: 04.12.2018 - 11:30

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 1. 1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

Teklif verecek istekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş ihale tarihinde geçerli durumda olan, elektrik üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisanslarından en az birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.İstekli yetkili satıcı ise satıcısı olduğu üreticinin lisansını sunacaktır. Bu durumda yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri de lisans ile birlikte sunmak zorundadır.

 

 1. 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

 1. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 1. 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. 1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

 1. 1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

 1. 1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP