loader

Procurement of Fuel and Lubricant Products

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title Procurement of Fuel and Lubricant Products has been published on Bidding Source portal dated 27 Nov 2018 for the country of Turkey. It has been categorized on Lubricants & Fuels & Greases and lubricants. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Procurement of Fuel and Lubricant Products
Invitation to Tender
27 Nov 2018
18 Dec 2018
Turkish
Government of Turkey
Lubricants , Fuels , Greases and lubricants

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

 

42. 2018/605196 AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR YOMRA BELEDİYESİ

 

Akaryakıt ve Madeni Yağ Ürünleri Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası

: 2018/605196

 

1-İdarenin

 

 

 

a) Adresi

: Sancak Mahallesı Trabzon Caddesı 21 61250 Yomra/Trabzon

 

b) Telefon ve faks numarası

: 4623411133 - 4623412753

 

c) Elektronik Posta Adresi

: yomrabelediyesi@hotmail.com

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 350.000lt Motorin, 18.000lt Motorin(Diğer), 5.000lt Kurşunsuz

 

 

 

 

 

Benzin 95 Oktan, 1000lt 15/40 Motor Yağı Dizel, 250lt 20/50 Motor

 

 

 

 

 

Yağı Dizel, 2000 Lt Hidrolik Yağ, 400lt 90n Şanzuman Yağı, 300lt

 

 

 

 

 

Antifreeze, 150 Kg Kauçuklu Gress

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

 

 

 

 

 

idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri

: Alınacak Olan Akaryakıt Belediyemizin Hizmet Araçlarında

 

 

 

 

 

Kullanılacağından Teslim Yeri İstasyonda Fiş Karşılığında Araçların

 

 

 

 

 

Depolarına Olacaktır. 200 Litrenin Üzerinde İş Makinaları İçin

 

 

 

 

 

Akaryakıt Gerekli Olduğu Taktirde İdare Talep Ederse Akaryakıt

 

 

 

 

 

Tankerle İş Makinalarının Bulunduğu Çalışma Alanına

 

 

 

 

 

Getirilecektir. Alınacak Olan Akaryakıt Belediyemizin Hizmet

 

 

 

 

 

Araçlarında Kullanılacağından Ve Teslim Yeri İstasyonda Araçların

 

 

 

 

 

Depolarına Olacağından Yüklenici Akaryakıt Bayisinin İlçemiz

 

 

 

 

 

Sınırları İçerisinde Olması Veya Bu Şartı Sağlamadığı Durumda

 

 

 

 

 

Belediyemize Ait Şantiyemizde Yakıt Tankı ve Pompa Kurması

 

 

 

 

 

İstenecektir. Alınacak Olan Madeni Yağ Ürünleri Yüklenicinin

 

 

 

 

 

Bulunduğu İstasyonda Belediye Araçlarına Fişi Karşılığında Teslim

 

 

 

 

 

Edilecektir. Yüklenicinin İlçemiz Sınırları İçerisinde İstasyonu veya

 

 

 

 

 

Bayisi Olmaması Durumunda Kurumumuzun İhtiyacı Olduğu

 

 

 

 

 

Miktarlarda Siparişe İstinaden Peyder Pey Yüklenici Madeni Yağ

 

 

 

 

 

Ürünlerini Belediyemize Ait Şantiye Binamıza Teslim Edecektir.

 

c) Teslim tarihi

: Malın/İşin Teslim Süresi 365 Takvim Günüdür. İşe Başlama Tarihi

 

 

 

 

 

01/01/2019; İşi Bitirme Tarihi 31/12/2019 dir. Akaryakıtı

 

 

 

 

 

Belediyenin Hizmet Araçlarına İstasyonda Fiş Karşılığında, Madeni

 

 

 

 

 

Yağı Belediye İstediği Zamanlarda Peyderpey Teslimi

 

 

 

 

 

Gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

 

 

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: Yomra Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

 

b) Tarihi ve saati

: 18.12.2018 - 10:00

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  75

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 1. 1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

-İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesselere Ait Açılma Ruhsatı, Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi -Bağlı Bulunduğu Belediyede Almış Olduğu İşyeri Açma İzin Belgesi

 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge

 

-Bayilik Yazısı ve Sözleşmesi

 

-Epdk Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş İstasyon Bayilik Belgesi

 

-Alınacak Olan Akaryakıt Belediyemizin Hizmet Araçlarında Kullanılacağından Ve Teslim Yeri İstasyonda Araçların Depolarına Olacağından Yüklenici Akaryakıt Bayisinin İlçemiz Sınırları İçerisinde Olması Veya Bu Şartı Sağlamadığı Durumda Belediyemize Ait Şantiyemizde Yakıt Tankı Ve Pompa Kuracağına Dair Taahhütname.

 

 1. 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

 1. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 1. 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. 1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

 1. 1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

 1. 1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 1. 1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.3.2.

 

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 

-EPDK Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş İstasyon Bayilik Belgesi

-EPDK Tarafından Verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1. Kamu Yada Özel Sektörde Gerçekleştirilen Akaryakıt Ve Madeni Yağ Ürünleri Mal Alımları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yomra Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yomra Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  76

 

                                                                                                                                        

 

 

 

vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP