loader

Purchase of Unleaded Gasoline 95 Octane and Diesel Fuel

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title Purchase of Unleaded Gasoline 95 Octane and Diesel Fuel has been published on Bidding Source portal dated 27 Nov 2018 for the country of Turkey. It has been categorized on Diesel fuel & Gaseous fuels & Fuels. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Purchase of Unleaded Gasoline 95 Octane and Diesel Fuel
Invitation to Tender
27 Nov 2018
14 Dec 2018
Turkish
Government of Turkey
Diesel fuel , Gaseous fuels , Fuels

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

 

1.                            2018/559383       AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ERZİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

: 2018/559383

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

: Demokrasi Cad.Belediye Sok.No:2 Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

 

31960 Erzin/Hatay

 

 

 1. Telefon ve faks numarası

 

 1. Elektronik Posta Adresi

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 

 1. Niteliği, türü ve miktarı

 

 

 1. Teslim yeri
 

 

 • 3266815206 - 3266817799

 

 • erzinlojistik@egm.gov.tr

 

 • https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 

 • 9000 Litre Kursunsuz Benzin(95 Oktan) 32000 Litre Motorin

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 • Yüklenici firmanın Erzin polis mıntıkası sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait motorlu araçların yakıt depolarına 24 saat esasına göre teslim edilecektir

 

 

c) Teslim tarihi

: Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra 01.01.2019 tarihinde

 

 

31.12.2019 tarihine kadar

3- İhalenin

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası

b) Tarihi ve saati

: 14.12.2018 - 14:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 1. 1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

 

 1. İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

 

 

 

 

 

 

9

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 1. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik

Belgesi,

 1. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP