loader

Bulgaria-Roman: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Roman: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 07 Sep 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Roman: Construction work
Contract Award
2018/S 170-386317
Bulgaria-Roman
7 Sep 2018
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • Unlimited
  Bulgaria
  Tenders
 • $129 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Standard)
 • $399 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  220 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Premium)
 • $599 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  800 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now

Similar Tenders

Ремонт на топла връзка между блок № 2 и бл. 26Б, на бул. „Цариградско шосе“ № 125, гр. София за нуждите на лабораторията по консервация и реставрация на НАИМ — БАН -- Works for complete or part construction and civil engineering work Bulgaria „Execution of construction and installation works in connection with the implementation of the project“ Construction and reconstruction of sports infrastructure - Reconstruction of a sports ground located in LPR III, quarter 37 of the detailed urban plan of the village of Bezmer and Reconstruction of a sports ground located in LPR XI, quarter 20 under the detailed urban plan of the village of Kukorevo, Tundzha Municipality, financed under the RDP 2014-2020, 2 separate positions -- „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, по 2 обособени позиции Bulgaria Carrying out construction and repair works for the construction of a STEM center in the primary school -- Извършване на строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център в ОУ Bulgaria Design, author's supervision and construction of the site "Modernization of the National Coordination Center in Sofia" -- „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Модернизиране на националния координационен център в гр. София“ Bulgaria „Execution of construction and installation works in connection with the implementation of the project“ Construction and reconstruction of sports infrastructure - Reconstruction of a sports ground located in LPR III, quarter 37 of the detailed urban plan of the village of Bezmer and Reconstruction of a sports ground located in LPR XI, quarter 20 under the detailed urban plan of the village of Kukorevo, Tundzha Municipality, financed under the RDP 2014-2020, 2 separate positions -- „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, по 2 обособени позиции Bulgaria Construction and installation works (construction and installation works) for the construction of a professional counseling and training center at the Special School for Visually Impaired Students -- „Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на професионален консултативно-обучителен център в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ гр. София“ Bulgaria Selection of a contractor for construction and installation works for the implementation of the project: "Reconstruction of the water supply network -" Boycho Handjiev "Str. - from ot 409 to ot. 380; Dimcho Debelyanov Street from ot. 381 to ot. 386 and Hristo Botev Street from ot. 324 to ot. 401, town of Strelcha, municipality of Strelcha, district of Pazardzhik ”. -- „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконсктрукция на водопроводна мрежа – ул. „Бойчо Ханджиев“ – от о.т 409 до о.т. 380; ул. „Димчо Дебелянов“ от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев“ от о.т. 324 до о.т. 401, град Стрелча, oбщина Стрелча, област Пазарджик“. Bulgaria „Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за преустройство, основен ремонт и дооборудване на съществуващи 2 плувни басейна, гр. Пазарджик“ -- Works for complete or part construction and civil engineering work Bulgaria Проектиране и строителство в изпълнение на проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“, гр. София — I етап“ -- Works for complete or part construction and civil engineering work Bulgaria Изпълнение на инженеринг — проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор, за обект „Реконструкция на съществуваща спортна зала в УПИ V, кв. 2а, гр. Пазарджик“ -- Works for complete or part construction and civil engineering work Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans