loader

Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work
Contract Award
2018/S 230-525201
Bulgaria-Blagoevgrad
3 Dec 2018
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ Bulgaria Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря“ Bulgaria Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях Bulgaria Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ПТГС Интеррег V-A Румъния-България Bulgaria „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура“ Bulgaria „Рехабилитация на общински път „MON 1110/III – 815, Боровци-Видлица/ — Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“ Bulgaria Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, ра Bulgaria Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури Bulgaria „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции“ Bulgaria Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г. по...прод. Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans