loader

Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses). For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Contract Award
2018/S 230-525471
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във ФХФ и ФзФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 Bulgaria Доставка на аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0,01 % до 100 % по метода на Карл Фишер и аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност на масла и мазнини, в 2 об. поз Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно и пилотно оборудване към съществ. лаборатории към кат. „Водоснаб, канализация и пречиств. на води“ при Хидрот. факул. и кат. строит. мат. и изолации Bulgaria „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на FTIR инфрачервен спектрометър“ Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: монокристален дифрактометър Bulgaria Доставка на оборудване за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ Bulgaria Доставка на лабораторна апаратура по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към МОН по 7 обособени позиции Bulgaria Доставка на комплексна аналитична система, състояща се от ултрависокоефективен течен хроматограф с детектор масспектрометър с висока разделителна способност Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: рентгенов дифрактометър, специализиран за анализ и изследване на лекарствени вещества, лекарствени системи, полимери, ензими други вещества Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans