loader

Bulgaria-Sofia: Medical equipments

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Medical equipments has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Medical equipments. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Medical equipments
Contract Award
2018/S 230-525582
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Medical equipments

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Bulgaria Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Bulgaria Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ Bulgaria Технологичен ъпгрейд на система за планиране на лъчелечението и на пациентска информационна система за обмен на лъчетерапевтична информация с линеен ускорител за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД Bulgaria Доставка на оборудване по обособени позиции по проект BG05M2OP001-1.002-0010 Bulgaria Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура — ангиографска система, за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД Bulgaria Доставка на високореалистични манекени за подготовка на специализанти по медицина по 2 обособени позиции Bulgaria Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД и обучение на персонала за работа с нея Bulgaria Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans