loader

Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-site supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services
Contract Award
2018/S 230-525990
Bulgaria-Provadiya
3 Dec 2018
English
Construction-site supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Сливница и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“ Bulgaria „Изг. на компл. доклад за оц. на съотв. на разр. инвест. проекти за комп. инстал. за разд. събр. зел. и биор. отпад., вкл. съп. инфр., изгр. на тер. на общ. Своге и осъщ. на НСН при реал. на проекта“ Bulgaria Избор на изпълнител за упражняване на СН при изпълнение на СМР на обект „Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2 съгласно действащия РП на с. Рохлева, общ. Велинград“ Bulgaria Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ Bulgaria Извършване на консултантски услуги — строителен надзор при изпълнение на обект: изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София — Радомир Bulgaria Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране Bulgaria Упражняване на строителен надзор при изп. на СМР на обект „Нов водопровод и реконструкция на съществуващ от ПС „Клептуза“ до шахта към ПСПВ Велинград, вкл. реконструкция на тръбна връзка с КЕИ „Клептуза“ Bulgaria Упражняване на строителен надзор върху СМР дейностите за проект с работно заглавие „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“ Bulgaria „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при изпълнение на проект: „Благоустрояване на пространството източно ... Продължава в Раздел II.1.4) Bulgaria Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт по 2 обособени позиции“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans