loader

Bulgaria-Varna: Advertising material

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Varna: Advertising material has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Advertising material. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Varna: Advertising material
Contract Award
2018/S 230-526274
Bulgaria-Varna
3 Dec 2018
English
Advertising material

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Изготвяне на комуникационен план за осигуряване на публичност и информиране по проект № BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027 г.“, с включени 3 обособени позиции Bulgaria Изготвяне на комуникационен план за осигуряване на публичност, информация и комуникация по проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01 „ПУРН — втори цикъл 2022—2027 г.“ с включени 3 обособени позиции Bulgaria „Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г.“ Bulgaria Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали. Bulgaria Изработка на информационни материали по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ Bulgaria „Закупуване на информационни материали“ Bulgaria Осигуряване на публичност по проект № BG16M1OP002-4.002 „Пилотен проект по създаване на Национална система за uправление на водите в реално време (НСУВРВ) — река Искър“ — продължава в раздел II.1.4) Bulgaria Изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси Bulgaria Отпечатване и доставка на рекламни материали за нуждите на ОП „Туризъм“, Столична община Bulgaria Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали по обособени позиции. Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans