loader

Bulgaria-Sofia: Insurance services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Insurance services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Insurance services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Insurance services
Contract notice
2019/S 001-000832
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
3 Jan 2019
8 Feb 2019
English
Insurance services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в шест самостоятелно обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“. -- Insurance services Bulgaria Сключване на застраховка „Живот и злополука” в съответствие с чл.192, ал. 1 от ЗГ за работниците и служителите на ЦУ на ЮЦДП–Смолян и териториалните му поделения на територията на област Смолян -- Insurance services Bulgaria Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на проект BG05M9OP001-2.056-0017 „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община -- Insurance services Bulgaria „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Застраховка на имущество с прилежащите му машини и съоръжения” -- Insurance services Bulgaria „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Застраховка на имущество с прилежащите му машини и съоръжения” -- Insurance services Bulgaria Сключване на застраховки "Гражданска отговорност", "Пълно Каско" и "Злополука на местата в МПС" за автомобилите на ОП "Социален патронаж" -- Insurance services Bulgaria „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на Държавен фонд „Земеделие” и служители от дирекция „Технически инспекторат” на ДФ „Земеделие” -- Insurance services Bulgaria “Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Държавен авиационен оператор -- Insurance services Bulgaria Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „ЮЦДП“ – Смолян и териториалните му поделения на територията на област Пловдив за срок от 24 месеца по обособени позиции -- Insurance services Bulgaria „Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в осем обособени позиции“ -- Insurance services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans