loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Sofia: Event services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Event services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Event services
Contract Award
2019/S 017-036299
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
27 Jan 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране по Проект № BG05M2OP001-2.016-0019 по позиции: -- Event services Bulgaria „Организиране и провеждане на събития за нуждите на Министерството на туризма” -- Event services Bulgaria „Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“ -- Event services Bulgaria „Организиране и провеждане на yниверситетски форум по предприемачество на студентите по професионално направление 4.2 Химически науки в Югозападен университет "Неофит Рилски"“. -- Event services Bulgaria „Провеждане на информационно-разяснителна кампания за популяризиране на залесяването и опазването на горските природни местообитания“ по три обособени позиции -- Event services Bulgaria Организиране и провеждане на презентационно събитие за осъществяване на връзка между студенти и работодатели за нуждите на Технически университет - Габрово по проект BG05M2OP001-2.016-0028-С01 -- Event services Bulgaria Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на СЦДП -- Event services Bulgaria Organisation of Communication Campaigns, Public Events, and Production of Promotional Materials for the Communication Needs of the EC Representation in Bulgaria -- Organisation of Communication Campaigns, Public Events, and Production of Promotional Materials for the Communication Needs of the EC Representation in Bulgaria Bulgaria Изпълнение на дейности, свързани с организиране и провеждане на официални събития, конференции и семинари за нуждите на Технически университет – Габрово -- Event services Bulgaria Организиране и провеждане на кариерни борси за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0022 -- Event services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans