loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Bulgaria-Haskovo: Advertising campaign services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Haskovo: Advertising campaign services has been published on Bidding Source portal dated 27 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Advertising campaign services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Haskovo: Advertising campaign services
Contract Award
2019/S 015-032139
Bulgaria
Bulgaria-Haskovo
27 Jan 2019
English
Advertising campaign services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Възлагане на услуги за Популяризиране на залесителните мероприятия за изпълнени мероприятия по проект на СИДП по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." -- Advertising campaign services Bulgaria Възлагане на услуги за Популяризиране на залесителните мероприятия за изпълнени мероприятия по проект на СИДП по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г." -- Advertising campaign services Bulgaria Възл. на у-ги за популяр. на залесит. меропр. във в-ка с изпъл. меропр. в рамките на проект на ЮИДП ДП по проц.BG16M1OP002-3.035: по приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г. -- Advertising campaign services Bulgaria РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -- Advertising campaign services Bulgaria „Избор на външни експерти за популяр. на МСП и ОУТР“ по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създ. и функц. на ОУТР“ с 4 ОП -- Advertising campaign services Bulgaria Дейности по осигуряване на публичност и информация по проект с наименование „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“ -- Advertising campaign services Bulgaria Дейности за информация, публичност и популяризиране на изпълнението на споразумение № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 -- Advertising campaign services Bulgaria Подг. и пров. на разясн.камп. за насел.в общ. Монтана за прил. на мерки за подобр. кач. на възд.по проект „Подобр. КАВ в общ. Монтана чрез подм. на отопл.устр. на твърдо гориво с алт. форми на отопл.“ -- Advertising campaign services Bulgaria Дейности за информация, публичност и популяризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 с 4 обособени позиции -- Advertising campaign services Bulgaria Advertising campaign services - Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обсл. от ВиК — Шумен“ по реда на чл. 12 от ЗОП Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans