loader

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС has been published on Bidding Source portal dated 28 Feb 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС
Contract notice
2019/S 040-091491
Bulgaria-Sofia
28 Feb 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република БЪЛГАРИЯ Bulgaria Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха“, life17 ipe/bg/000012 Bulgaria Организиране на обучителни събития, заключителен семинар и конференция Bulgaria Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обуч. в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001„Подобряване на у-ята за лечение на спешните състояния“ Bulgaria „Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията“ Bulgaria Изпълнение на мерки за информация и комуникация, организиране и провеждане на разяснителна кампания по проект BG16M1OP002-5.003-0001-C01 с 3 обособени позиции Bulgaria Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“ с 2 обособени позиции Bulgaria Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от ЕС Bulgaria Популяризиране на проект за изпълн. на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организир. на публични събития и изработка на инф. материали Bulgaria Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект „Изграждане на инфраструктура за 9 нови соц. услуги в СО в 2 обекта на интервенция“ по процедура BG16RFOP001-5.002 Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans