loader

Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г. has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Computer equipment and supplies. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОПРЧР 2014—2020 г.
Contract notice
2019/S 041-092614
Bulgaria-Sofia
4 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Computer equipment and supplies

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Доставка на компютри“ в 2 обособени позиции Bulgaria Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване и софтуерни лицензи по 3 обособени позиции Bulgaria „Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“ Bulgaria Доставка на специализирано оборудване за Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Bulgaria Доставка на компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ — БАН Bulgaria „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, град Видин“ Bulgaria Доставка на компютърна техника и оборудване за обслужване на научноизследователски дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Bulgaria Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ИР БАН, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, КЦК „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, ОП НОИР 2014—2020 Bulgaria Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Института по роботика по проекти, финансирани от ФНИ, разделена на 2 обособени позиции Bulgaria Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 12 обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans