loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, w tym obiektów, terenów, taboru w MPK – Łódź Sp. z o.o.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, w tym obiektów, terenów, taboru w MPK – Łódź Sp. z o.o. has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Security services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, w tym obiektów, terenów, taboru w MPK – Łódź Sp. z o.o.
Contract notice
2019/S 063-147877
Poland
Poland-Łódź
1 Apr 2019
8 May 2019
English
Security services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Video monitoring service with service in the dormitory building at ul. Hynka 2C in Warsaw -- <br><b>Usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem w budynku internatowym przy ul. Hynka 2C w Warszawie</b> Poland Poland - Protection of people and property, electronic monitoring of facilities and escorting cash and valuables from District Courts -- <br><b>Ochrona osób i mienia, elektroniczne monitorowanie obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych Sądów Rejonowych</b> Poland Poland - Provision of continuous physical protection services for the area and hospital facilities (buildings and structures), including the Mental Health Center located in Tarnów at 178a and 178 Lwowska Streets -- <br><b>Świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych(budynki i budowle) w tym również Ośrodka zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 178a i 178</b> Poland Poland - Performing permanent and temporary, 24/7 physical protection and electronic monitoring of people and property in the building of the Ministry of Agriculture and Rural Development at ul. Wspólna 30 in Warsaw(...) -- <br><b>Wykonywanie stałej i doraźnej, całodobowej ochrony fizycznej oraz monitoringu elektronicznego osób i mienia w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie(...)</b> Poland Poland - Physical protection of people and property consisting in permanent and direct physical protection. KZGW, constant supervision of signals transmitted, collected and processed in electronic security devices -- <br><b>Ochrona fizyczna osób i mienia polegająca na stałej i bezpośredniej ochronie fiz. KZGW, stałym dozorze sygnałów przesyłanych,gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego</b> Poland Poland - Provision of security services for facilities and other property of SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. -- <br><b>Świadczenie usługi ochrony obiektów i pozostałego mienia SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.”</b> Poland Poland - Providing security services for facilities and porter's lodge service, video monitoring and supervision and service of paid parking lots of the Municipal Medical Center. dr. Karol Jonscher in Łódź -- <br><b>Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługę parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi</b> Poland Poland - 24-hour physical security of the complex of facilities at ul. Pszczyńska 10 in Katowice. -- <br><b>Całodobowa ochrona fizyczna kompleksu obiektów przy ul. Pszczyńskiej 10 w Katowicach.</b> Poland Poland - Provision of services in the field of protection of people and property and monitoring of alarm systems along with the provision of the Intervention Group on the premises of the Opole City Hall -- <br><b>Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem Grupy Interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola</b> Poland Poland - Supervision and protection of the property of the WCR Warszawa-Ochota headquarters located at ul. Sękocińska 8 in Warsaw -- <br><b>Dozór i ochrona mienia siedziby WCR Warszawa-Ochota mieszczącego się przy ul. Sękocińskiej 8 w Warszawie</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans