loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Chłodnia w Cieszkowie PLH020001, Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 ...

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Chłodnia w Cieszkowie PLH020001, Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 ... has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Environmental engineering consultancy services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Chłodnia w Cieszkowie PLH020001, Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007 ...
Contract notice
2019/S 063-146849
Poland
Poland-Wrocław
1 Apr 2019
8 May 2019
English
Environmental engineering consultancy services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Review and update of flood hazard maps and flood risk maps in the 3rd planning cycle - STAGE 1. -- <br><b>Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym – ETAP 1.</b> Poland Poland - Review and update of the preliminary flood risk assessment in the 3rd planning cycle -- <br><b>Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym</b> Poland Opracowanie poradnika w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych -- Environmental engineering consultancy services Poland Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego - PLC-8 -- Environmental engineering consultancy services Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych w obszarach Natura 2000: Karkonosze PLC020001, Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101 -- Environmental engineering consultancy services Poland Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadań pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy(...)"... -- Environmental engineering consultancy services Poland Wykonanie ekspertyzy pn. „Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody „Uroczysko Wrzosy” -- Environmental engineering consultancy services Poland Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na stan zachowania siedlisk na obszarach Natura 2000: Pasmo Krowiarki PLH020019, Dolina Łachy PLH020003, Góry Orlickie PLH020060 ... -- Environmental engineering consultancy services Poland Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja+ ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000: Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072, Łęgi nad Bystrzycą PLH020103 ... -- Environmental engineering consultancy services Poland Wykonanie ekspertyzy na potrzeby planowania form ochrony przyrody dla planowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Mircze -- Environmental engineering consultancy services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans