loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Dostawa 1 sztuki serwera pod rozbudowę i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium OZE dla Centrum e-Learningu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17- KC-zp.272-137/19

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostawa 1 sztuki serwera pod rozbudowę i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium OZE dla Centrum e-Learningu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17- KC-zp.272-137/19 has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Servers. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Dostawa 1 sztuki serwera pod rozbudowę i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium OZE dla Centrum e-Learningu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17- KC-zp.272-137/19
Contract notice
2019/S 063-146005
Poland
Poland-Krakow
1 Apr 2019
6 May 2019
English
Servers

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Delivery and installation of 14 servers with the necessary equipment -- <br><b>Dostawa i instalacja 14 serwerów wraz z niezbędnym wyposażeniem</b> Poland Poland - Provision of maintenance and development of the Electronic Document Circulation System along with the supply of equipment. -- <br><b>Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą sprzętu”.</b> Poland Poland - Selection of the Contractor for the delivery and assembly of 5 servers with equipment for the needs of the Faculty of Mathematics and Computer Science of the Jagiellonian University, ul. Prof. st. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków. -- <br><b>Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 5 sztuk serwerów z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.</b> Poland Poland - Delivery of servers with operating systems in connection with the implementation of the task by the Starachowice Commune for the purposes of the grant entitled Digital Municipality -- <br><b>Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi w związku z realizacją przez Gminę Starachowice zadania dla potrzeb realizacji grantu pn. Cyfrowa Gmina</b> Poland Poland - Purchase of server and network infrastructure devices for the needs of expanding the virtualization environment for the Independent Public Provincial Hospital in Szczecin -- <br><b>Zakup urządzeń infrastruktury serwerowej oraz sieciowej na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualizacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie</b> Poland Poland - Delivery of server equipment for the IT Center of the University of Life Sciences in Lublin, divided into 3 parts. -- <br><b>Dostawa sprzętu serwerowego dla Centrum Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.</b> Poland Poland - Expansion and modernization of the server-matrix system along with the implementation of virtualization software and operating systems -- <br><b>Rozbudowa i modernizacja systemu serwerowo – macierzowego wraz z implementacją oprogramowania wirtualizacyjnego oraz systemów operacyjnych</b> Poland Poland - Delivery of servers and expansion cards for the matrix to the IT Center of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn as part of the University of Great Possibilities project - a program to raise -- <br><b>Dostawa serwerów oraz kart do rozbudowy macierzy do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia ja</b> Poland Poland - Delivery and implementation of server hardware along with system and utility software as part of the project entitled Increasing the availability of e-services for the city of Starachowice -- <br><b>Dostawa i wdrożenie sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”</b> Poland Poland - Delivery of the Time Platform with implementation, warranty and technical support for a period of 36 months -- <br><b>Dostawa Platformy czasu wraz z wdrożeniem, gwarancją i usługą wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans