loader

„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ has been published on Bidding Source portal dated 19 Apr 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“
Contract notice
2019/S 073-172926
Bulgaria-Lovech
19 Apr 2019
16 May 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Избор на изпълнител на услуга „Провеждане на информационно-комуникационна кампания по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ Bulgaria Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република БЪЛГАРИЯ Bulgaria Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха“, life17 ipe/bg/000012 Bulgaria Организиране на обучителни събития, заключителен семинар и конференция Bulgaria Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обуч. в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001„Подобряване на у-ята за лечение на спешните състояния“ Bulgaria „Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията“ Bulgaria Изпълнение на мерки за информация и комуникация, организиране и провеждане на разяснителна кампания по проект BG16M1OP002-5.003-0001-C01 с 3 обособени позиции Bulgaria Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“ с 2 обособени позиции Bulgaria Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от ЕС Bulgaria Популяризиране на проект за изпълн. на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организир. на публични събития и изработка на инф. материали Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans