loader

Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент

World Biggest Tenders Source

This tender with title Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент has been published on Bidding Source portal dated 14 May 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент
Contract notice
2019/S 091-219629
Bulgaria-Sofia
14 May 2019
13 Jun 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Организиране на обучителни събития, заключителен семинар и конференция Bulgaria Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обуч. в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001„Подобряване на у-ята за лечение на спешните състояния“ Bulgaria „Логистично и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията“ Bulgaria Изпълнение на мерки за информация и комуникация, организиране и провеждане на разяснителна кампания по проект BG16M1OP002-5.003-0001-C01 с 3 обособени позиции Bulgaria Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“ с 2 обособени позиции Bulgaria Предоставяне на комплексна услуга по организация на събития в рамките на проект BG65ISNP001-6.006-0002.CO1 по фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от ЕС Bulgaria Популяризиране на проект за изпълн. на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организир. на публични събития и изработка на инф. материали Bulgaria Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект „Изграждане на инфраструктура за 9 нови соц. услуги в СО в 2 обекта на интервенция“ по процедура BG16RFOP001-5.002 Bulgaria Организиране на срещи/обучения по проект BG65ISNP001-5.012-0006 Bulgaria Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans