loader

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС has been published on Bidding Source portal dated 28 Feb 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС
Contract notice
2019/S 040-091491
Bulgaria-Sofia
28 Feb 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. Bulgaria Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекти, изпълнявани от Община Ловеч, и изготвяне на печатни и рекламни материали за нуждите на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч Bulgaria Услуги, свързани с изработката на билбордове, информационни табели и рекламни материали, по проект № BG16RFOP001-5.002-0012 „Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства на територията на община Варна“ Bulgaria Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент Bulgaria Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на ЦРЧР Bulgaria „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ Bulgaria Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел... Продължава раздел VI.3) „Допълнителна информация“ Bulgaria Организиране на мероприятия по проект FloodGuard Bulgaria Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк-фаза 2“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01 Bulgaria Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект Youmig Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP