loader

Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services has been published on Bidding Source portal dated 28 Feb 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-site supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services
Contract notice
2018/S 041-089760
Bulgaria-Burgas
28 Feb 2018
30 Mar 2018
English
Construction-site supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Bulgaria
  Tenders
 • $129 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Bulgaria
  Plus
 • $399 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  220 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Bulgaria
  Plus
 • $599 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура -- Construction-site supervision services Bulgaria Избор на консул. за осъщ. на НСН при изпъл. на СМР за проект „Подобряване на със-ето, реконстр. и ремонт на 3 бр. читалища в общ. Елхово“, финансиран по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР Bulgaria Избор на консул. за осъщ. на НСН при изпълнението на СМР за проект „Реконстр. на тротоари на ул. „Ал. Стамболийски “ от о.т. 10 до о.т. 370“, финансиран по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР Bulgaria „Упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна ... -- Construction-site supervision services Bulgaria Предоставяне на консулт. услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията включително и дейности по упражняване на инв. контрол по време на строителството по об. поз. -- Construction-site supervision services Bulgaria Изпълнение на строителен надзор на обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци — Братово“ -- Construction-site supervision services Bulgaria Оценка на съответств. и стр. надзор за обект „СМР за изгр. на спец. прист. обект — пристан за кораби, предназн. за спомагателни дейности и буксировка, находяща се на нов източен вълнолом, ПБургас -- Construction-site supervision services Bulgaria Изпълнение на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството на общински обекти по 7 обособени позиции -- Construction-site supervision services Bulgaria Упражняване на строителен надзор на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност Реповица, община Велинград“ -- Construction-site supervision services Bulgaria Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна еф -- Construction-site supervision services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans