loader

„Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции has been published on Bidding Source portal dated 06 Mar 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Event services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции
Contract notice
2019/S 044-100676
Bulgaria-Varna
6 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Event services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Осигуряване на логистика и информационни материали за нуждите на проекти, по които МТСП е конкретен бенефициент Bulgaria Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на ЦРЧР Bulgaria „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ Bulgaria Организация на дейностите по информация и публичност и на дейностите във връзка с популяризирането на възможностите за използване на Единния модел... Продължава раздел VI.3) „Допълнителна информация“ Bulgaria Организиране на мероприятия по проект FloodGuard Bulgaria Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект Youmig Bulgaria Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк-фаза 2“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01 Bulgaria „Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС Bulgaria Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе паузи) по време на обуч. в рамките на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на у-ята за лечение на спешните състояния“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP