loader

Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses). For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Contract Award
2018/S 230-525471
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C02 „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе)“ и проект LIVE Bulgaria Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати и съпътстващо оборудване по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ Bulgaria Доставка на полуавтоматичен твърдомер за Технически университет — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ Bulgaria Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект „Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Bulgaria Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет — Пловдив Bulgaria „Доставка на апаратура за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти“ Bulgaria Доставка, инсталиране, профилактика на научноизследователска апаратура и обучение на специалисти за нуждите на център по компетентност — Институт по микробиология — БАН Bulgaria Доставка на специализирано оборудване, необходимо за изграждане на 3 интегрирани симулационни центъра за нуждите на ЦК Quasar по 3 обособени позиции Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване Bulgaria Доставка на специализирано летателно оборудване и лабораторно оборудване за нуждите на ЦК Qasar на територията на сдружение СЛТ по 2 обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP