loader

Poland-Szczecin: Construction supervision services

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title Poland-Szczecin: Construction supervision services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Construction supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Szczecin: Construction supervision services
Contract notice
2019/S 001-000815
Poland-Szczecin
3 Jan 2019
21 Jan 2019
English
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Construction supervision services
Services - Contract notice - Open procedure
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Poland-Szczecin: Construction supervision services

2019/S 001-000815

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Poland
Contact person: Urszula Jadwiżyc
E-mail: urszula.jadwizyc@kowr.gov.pl
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.bip.kowr.pl

Address of the buyer profile: www.bip.kowr.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.kowr.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Main activity
Other activity: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2019 r.

Reference number: SZC.WOP.260.55.2018
II.1.2)Main CPV code
71520000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania zamawiającego w zakresie prawa budowlanego w 2019 roku. Podzielony na 6 zadań częściowych:

1) zadanie częściowe nr A - teren powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego

2) zadanie częściowe nr B - teren powiatu goleniowskiego i łobeskiego;

3) zadanie częściowe nr C - teren powiatu gryfickiego i kamieńskiego;

4) zadanie częściowe nr D – teren powiatu gryfińskiego, polickiego,

5) zadanie częściowe nr E – teren powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego,

6) zadanie częściowe nr F – wykonywanie zadań Zasobu - teren miasta na prawach powiatu Szczecin.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr A - teren powiatu choszczeńskiego i powiatu stargardzkiego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w Sekcji Zamiejscowej w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 16 oraz w Biurze Terenowym w Reczu, ul. Srebrna 22.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr B - teren powiatu goleniowskiego i łobeskiego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie ul. Górna 3, 72-200 Nowogard

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr C - teren powiatu gryfickiego i kamieńskiego;

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w Biurze Terenowym w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, Gryfice

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr D – teren powiatu gryfińskiego, polickiego,

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w Sekcji Zamiejscowej w Pyrzycach, ul. Warszawska 95 Pyrzyce

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr E – teren powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w Sekcji Zamiejscowej w Pyrzycach, ul. Warszawska 95 Pyrzyce

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie częściowe nr F – wykonywanie zadań Zasobu - teren miasta na prawach powiatu Szczecin,

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Świadczenie usługi odbywać się będzie: w siedzibie Zamawiającego tj. KOWR OT w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia i zakres świadczonych usług został opisany w rozdz. 3 SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

— Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż równowartość 50 000,00 EUR, przy czym kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego EUR, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta - zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 r., nr 220, poz. 2174),

— osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej obowiązane są posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż równowartość 50 000,00 EUR, przy czym kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego EUR, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

— wykonawca dysponuje co najmuje jedną osobą, która posiada:

• uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w branży: konstrukcyjno-budowlanej oraz złoży oświadczenie o posiadaniu ważnego zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

Lub

• uprawnienia do projektowania w branży: konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, oraz złoży oświadczenie o posiadaniu ważnego zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej,

— na każde zadanie częściowe,

— w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują:

— 4 usługi, z których każda dotyczyła co najmniej 1 z niżej wymienionych czynności z tym zastrzeżeniem, że poszczególne usługi nie mogą dotyczyć tych samych czynności:

a) wykonywanie nadzoru nad budową lub remontem lub rozbiórką budynków lub budowli,

b) sporządzanie kosztorysów budów lub remontów lub rozbiórek,

c) sporządzanie planów robót i kosztorysów konserwacji lub remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

d) sporządzanie projektów rozbiórek i opisów rozbiórek do zgłoszeń,

e) dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,

f) dokonywanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych,

g) wykonywanie inwentaryzacji budowlanej budynków lub lokali,

h) przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym: opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone w istotnych postanowieniach umowy - załacznik do SIWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2019
Local time: 10:00
Place:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, sala konferencyjna nr 10 (parter), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami upoważnionymi są Członkowie Komisji Przetargowej oraz Oferenci.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/12/2018No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP