loader

Procurement of meat and meat products in the fiscal year 2019

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title Procurement of meat and meat products in the fiscal year 2019 has been published on Bidding Source portal dated 21 Nov 2018 for the country of Turkey. It has been categorized on Meat products & Meat. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Procurement of meat and meat products in the fiscal year 2019
Invitation to Tender
21 Nov 2018
7 Dec 2018
Turkish
Government of Turkey
Meat products , Meat

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

 

90. 2018/540102 ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2019 Mali yılı et ve et ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

: 2018/540102

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

: Degırmenlıkızık Mahallesı Huzurevı Caddesı 56/1 16320 Kaplıkaya

 

 

Yıldırım/Bursa

 

 

 1. Telefon ve faks numarası

 

 1. Elektronik Posta Adresi

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 

 1. Niteliği, türü ve miktarı
 

 

 • 2243624778 - 2243607133

 

 • sadozturk1973tek@gmail.com

 

 • https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 

 • 14 Kalem Et ve Et Ürünleri Alımı

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

b) Teslim yerleri

: Sipariş Verildiği Zaman Teslimat Yer ve Yerleri Bildirilecektir.

c) Teslim tarihi

: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden

 

 

itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2019 tarihine

 

 

kadardır.

3- İhalenin

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: Ali Osman Sönmez Huzurevi Müdürlüğü Nalbantoğlu Mahallesi

 

 

Maksem Caddesi No:78 Osmangazi/Bursa

b) Tarihi ve saati

: 07.12.2018 - 14:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 1. 1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlıgından Onaylı İşletme Kayıt Belgesi

 

 1. 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

 1. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 1. 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. 1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

 1. 1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

 1. 1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 1. 1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1.Kamuda veya Özel Sektörde sözleşmeye dayalı et ve et ürünleri alımına ait iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gerekli Hallerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden İhale Kayıt Numarası Beyan Edilerek Alındı Belgesi İle Dosya CD Ortamında Hazırlanmış Olarak Ali Osman Sönmez Huzurevi Müdürlüğünden Düzenlenecek İhale Döküman Satın Alındı Belgesi İle Teslim Alınır adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ali Osman Sönmez Huzurevi Müdürlüğü Nalbantoğlu Mahallesi Maksem Caddesi No:78 Osmangazi/Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP