loader

Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility

World Biggest Tenders Source

This tender with title Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility has been published on Bidding Source portal dated 21 Nov 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on . For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility
General Procurement notices
9274-GPN-17149
21 Nov 2018
1 Nov 2019
English

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Изграждане на контролно-измервателна система (КИС) за инструментален мониторинг на периодично активно свлачище с идентификационен... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“ Bulgaria Доставка на оградна мрежа за ремонт на волиери във ФС „Трънково“ Bulgaria Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатор и принадлежности по смисъла на ЗМИ Bulgaria Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново Bulgaria Доставки на оборудване по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“, II фаза“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г., с 4 обособени позиции Bulgaria Доставка, монтаж и баланс на гуми за автомобилния парк на ТП „ДЛС Ропотамо“ Bulgaria Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Изг-не и р-е на ц-р за комп-т „Чисти тех-и за устойчива окол. среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ Bulgaria Доставка и гаранционно обслужване на система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, с локация в резервния изчислителен център на НСИ Bulgaria Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми Bulgaria Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ — Варна Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP