loader

Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ —Ямбол“ АД, гр. Ямбол

World Biggest Tenders Source

This tender with title Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ —Ямбол“ АД, гр. Ямбол has been published on Bidding Source portal dated 22 May 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ —Ямбол“ АД, гр. Ямбол
Contract notice
2019/S 097-233428
Bulgaria-Yambol
22 May 2019
20 Jun 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор, по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност... Продължава в раздел II.1.4). Bulgaria „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград“ Bulgaria „Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ — Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност“ Bulgaria Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности — място за временно укритие на риболовни кораби/закрита лодкостоянка, в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 Bulgaria Ремонт на покрив и фасади на гаражи, подмяна на дограма на склад на територията на административна сграда на МЕР Горна Оряховица Bulgaria Ремонт улици населени места, община Ловеч Bulgaria Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово Bulgaria Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“ Bulgaria СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Силистра Bulgaria Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на ДРСЗ — Русе Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans