loader

The purchase of various vegetables and fruits

World Biggest Tenders Source

Tender Details

This tender with title The purchase of various vegetables and fruits has been published on Bidding Source portal dated 21 Nov 2018 for the country of Turkey. It has been categorized on Vegetables, fruits and nuts & Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

The purchase of various vegetables and fruits
Invitation to Tender
21 Nov 2018
7 Dec 2018
Turkish
Government of Turkey
Vegetables, fruits and nuts , Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

 

92. 2018/550449 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhtelif sebze ve meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası

: 2018/550449

 

1-İdarenin

 

 

 

a) Adresi

: Erenköy Mahallesi Erciyes Bulvarı 38050 - Melikgazi/Kayseri

 

b) Telefon ve faks numarası

: 3522224545 - 3522221017

 

c) Elektronik Posta Adresi

: 2hibmkontrat@hvkk.tsk.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 34 Kalem Muhtelif Sebze ve Meyve Alımı

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

 

 

 

 

 

idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri

: 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü Malzeme Yönetim Başkanlığı Genel

 

 

 

 

 

Malzeme Yönetim Amirliği İaşe Depoları, Kayseri

 

c) Teslim tarihi

: İdari Şartnamenin Ek-B (Meyve ve Sebze Alımına Ait Diğer

 

 

 

 

 

Bilgiler)'sinde belirtilen teslim programına uygun olarak işe

 

 

 

 

 

başlanacak ve idare tarafından ön görülen ilk teslim tarihinden

 

 

 

 

 

itibaren mal teslimatı yapılacaktır. Ancak sözleşme belirtilen

 

 

 

 

 

tarihlerden sonra yürürlüğe girdiği taktirde ilgili malzeme için işe

 

 

 

 

 

sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanacaktır. Ancak işin bitiş

 

 

 

 

 

tarihi Ek-B (Alıma Ait Diğer Bilgiler Çizelge)'sinde ilgili malzeme

 

 

 

 

 

için belirlenen işin bitiş tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

 

 

 

 

 

 

a) Yapılacağı yer

: 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı

 

 

 

 

 

Melikgazi/Kayseri

 

b) Tarihi ve saati

: 07.12.2018 - 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 1. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 1. 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

 1. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 1. 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               164

 

                                                                                                                                        

 

 

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Melikgazi/Kayseri adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Melikgazi/Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP